Väliaikainen hallitus vahvisti eduskunnan 1907 hyväksymän kieltolain

Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti 29. toukokuuta 1917 eduskunnan kymmenen vuotta aiemmin hyväksymän kieltolain. Suomessa vallitsi jo sotatilan vuoksi käytännössä alkoholin myynnin ja anniskelun täyskielto.

Väliaikaisen hallituksen vahvistama laki oli viralliselta nimeltään asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta. Sen pääsisältönä oli alkoholipitoisuudeltaan yli kaksiprosenttisten juomien valmistuksen, vähittäismyynnin ja anniskelun täyskielto.

Eduskunta oli hyväksynyt kieltolain 1907. Toistamiseen asia oli ollut käsittelyssä 1909, jolloin eduskunta hyväksyi lain uudelleen hiukan muutettuna.

Senaatti oli ryhtynyt heti nimittämisensä jälkeen maaliskuun lopussa valmistelemaan kieltolain voimaansaattamista. Tunnettu raittiusmies, Kristillisen työväenliiton ainoa kansanedustaja Matti Helenius-Seppälä esitti senaatille välikysymyksen kieltolakiasiasta 16. huhtikuuta 1917. Helenius-Seppälä kiirehti lakia, jonka säätämisen tarpeellisuudesta vallitsi suuri yksimielisyys. Lain eteneminen oli kuitenkin pysähtynyt senaatissa kysymykseen siitä, mikä on Venäjän ja Suomen suhde maaliskuun vallankumouksen jälkeisessä tilanteessa.

Voiko väliaikainen hallitus vahvistaa kieltolain?

Pääministeri Oskari Tokoi (sd.) vastasi välikysymykseen 2. toukokuuta. Hän ilmoitti, että senaatti oli 27. huhtikuuta hyväksynyt Venäjän väliaikaiselle hallitukselle lähetettävän kirjelmän, jossa se pyysi eduskunnan 1909 hyväksymän kieltolain vahvistamista. Päätöstä ei ollut kuitenkaan vielä pantu täytäntöön. Senaatti oli aloittanut myös väliaikaisen kieltolakiasetuksen valmistelun.

Kieltolaki lähti Pietariin vahvistettavaksi toukokuun lopussa. Tätä ennen käytiin periaatteellista keskustelua, voidaanko väliaikaista hallitusta pyytää vahvistamaan kieltolaki. Senaatti oli nimittänyt perustuslakikomitean, jonka tehtävänä oli pohtia muun muassa Suomen ja Venäjän välistä suhdetta. Asiaa käsitteli myös suomalais-venäläinen komissio. Otto Ville Kuusinen (sd.) viittasi välikysymyskeskustelussa 2.5.1917 valtasuhteiden määrittelykysymykseen.

”Onhan kyllä ajateltu ja sitä on myöskin nähtävästi ajateltu senaatin tästä asiasta tekemässä päätöksessä, että kieltolain tulisi vahvistamaan Venäjän viiliaikainen hallitus, joka nyt on täysivaltainen valtio-orgaani Venäjän asioissa ja epäilemättä myös niissä Suomen asioissa, jotka Venäjä on oikeutettu Suomenkin osalta hoitamaan, esim. ulkopoliittisissa asioissa. On niinikään ajateltu, että vahvistuksen tälle laille. tulisi antamaan Suomen senaatti. Mutta kumpikaan näistä, eduskunta enempää Venäjän väliaikainen, ei nähtävästi voisi nyt laillista vahvistusta antaa, ellei eduskunnan ja Venäjän hallituksen välillä sitä ennen säädetä sopimusta lakien vahvistajasta.”

Eduskunta päätti kansanedustaja Matti Airolan (sd.) ehdotuksesta äänin 97–77 lähettää kieltolakiasian perustuslakivaliokuntaan. Valiokunnan mukaan eduskunnan oli mahdollista hyväksyä kieltolain lähettäminen väliaikaisen hallituksen vahvistettavaksi ”luopumatta päätäntöoikeudestansa siihen nähden, kenen tehtäväksi Suomen lakien vahvistaminen on tuleva”.  Eduskunta päätti kuultuaan lausunnon 22. toukokuuta lähettää lain Pietariin.[1]

Ensimmäinen kieltolakimaa Euroopassa

Uutinen kieltolain vahvistamisesta otettiin Suomessa myönteisesti vastaan. Lakiin sisältyi kahden vuoden siirtymäaika, mutta käytännössä Suomessa oli voimassa sotatilan vuoksi kieltolaki.[2]

”Kieltolaki on nyttemmin vahvistettu. Tosin on maassamme jo koko nykyisen sodanajan ja varsinkin viimeisten kuukausien aikana vallinnut asiaintila, joka käytännössä on hyvin lähellä täydellistä väkijuomakieltoa. Vahvistettu kieltolaki ei myöskään astu voimaan ennen kuin kahden vuoden kuluttua lukien ensikuun alusta. Mutta kun hallituksella on aikomus saada säädetyksi väliaikainen laki, joka heti panee voimaan yleisen väkijuomakiellon periaatteet, on nyt tapahtuneella kiellonkin vahvistuksella ensiluokkainen välitönkin merkitys.”

Uusi Suometar muistutti, että Suomi on ensimmäinen Euroopan maa, jossa kieltolaki oli säädetty. Lehden mukaan lailla oli kansan suuren enemmistön tuki. Täyskielto vaati kuitenkin tuekseen kansalaisten tukea.

”Jos kansamme näyttää, että ainakin sen verrattomassa enemmistössä on tämä ehdoton valmius alistua vaatimaansa lakiin, silloin on epäilemättä se koe, joka täydellisen väkijuomakiellon voimaanpanolla nyt on maassamme tehty, osottautuva onnelliseksi rohkeudeksi. Tätä toivoo hartaasti jokainen isänmaan ystävä.”

Työväen ja raittiusliikkeen saavutus

Kieltolaki kuului työväenliikkeen keskeisiin tavoitteisiin 1800-luvun lopulta lähtien. Saavutus oli esillä Helsingin sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön kokouksessa 3. kesäkuuta.[3]

”Alussa puheenjohtaja muistutti siitä suuresta tapauksesta, että kieltolaki nyt vihdoinkin on tullut vahvistetuksi. Kun tämän asian puolesta työväestö on pitkään taistellut, on kieltolakia pidettävä suurelta osalta työväen luokkataistelun tuloksena. Tämän työväen taistelulla saavutetun voiton johdosta esitti 3-kertaisen eläköönhuudon työväen luokkataistelulle. Kokous yhtyi esitykseen voimakkailla eläköönhuudoilla.”

Myös raittiusväki koki asiansa edenneen. Raittiuden Ystävien mukaan ”kansan valtava enemmistö riemuitsee tästä voitosta, joka avaa sadoille tuhansille uusia siunauksellisen elämän mahdollisuuksia”. Kieltolakia juhlittiin 3. kesäkuuta eri puolilla Suomea. Levoton yhteiskunnallinen tilanne varjosti juhlintaa. Raittiusväki koki saaneensa uutta voimaa kieltolaista.[4]

”Olkoot ne innostuksen sanat, joita kieltolakijuhlissa kautta maamme tänään tullaan lausumaan, sytyttäviä kipeniä uuden työhalun, uuden toimintatarmon herättämiseen raittiusasian ajajissa, jotta kieltolakijuhlimispäivänä tehtäisiin se vakava, horjumaton päätös, että nyt ei enää työstä tauota, ennenkuin kieltolakiaate on kansamme keskuudessa lopullisestikin toteutettu, saatu Suomi raittiiksi.”

Lähteet:

[1] Eduskunnan täysistunnot 16.4.1917, 2.5.1917 ja 22.5.1917.

[2] Kieltolaki vahvistettu, Uusi Suometar 31.5.1917.

[3] Työmies 4.6.1917

[4] Uusi Suometar 3.6.1917.