Elintarvelailla organisoitiin nälkää

Eduskunta hyväksyi toukokuussa senaatin valmisteleman elintarvelain, jonka Venäjän väliaikainen hallitus vahvisti kesäkuun alussa. Laki mahdollisti säännöstelyn ja pakko-otot. Sitä sovellettiin viljatuotteisiin, joista suomalaiset saivat yli puolet kokonaisenergiantarpeestaan.

Väliaikainen hallitus vahvisti elintarvelain myöhään illalla 2. kesäkuuta 1917. Senaatti alkoi panna lakia toimeen 5. kesäkuuta. Lain valmistelu oli alkanut heti senaatin aloitettua toimintansa maaliskuun lopussa. Sen tarpeellisuus korostui elintarviketilanteen heikentyessä nopeasti kevään aikana. Etenkin viljasta alkoi olla pula.

Vuoden 1916 lopulla ja seuraavan vuoden alussa oli sokerin, maitotuotteiden ja lihan kulutusta ryhdytty säännöstelemään paikallisesti korttijärjestelmällä.[1] Viljasäännöstely ei vielä näyttänyt tarpeelliselta. Tilanne muuttui kuitenkin nopeasti talven 1917 aikana.

Elintarvikeasiat olivat yksi keskeisimmistä eduskunnan käsittelemistä kysymyksistä keväällä 1917. Oskari Tokoin johtama senaatti korosti jo 11. huhtikuutta, että se tarvitsee laajat valtuudet säännellä elintarvikkeitten kulutusta. Eduskunta perustikin elintarvikevalio- ja maatalousvaliokunnat, ja alkoi käsitellä elintarvelakia senaatin esityksen pohjalta.[2]

Viljavarat 40 prosenttia normaalikulutuksesta

Maaliskuun lopussa toimintansa aloittaneen Tokoin senaatin elintarvikepolitiikkaa suuntasivat maalis–toukokuussa tehdyt kolme tiedustelua elintarvikevarastoista. Tilastollinen Päätoimisto selvitti huhtikuussa kunnallislautakunnille osoitetulla kyselyllä kuntien vilja- ja perunavarastot. Maan syömäviljavarastot — vehnä, ruis ja ohra — olivat huhtikuun alussa noin 179 miljoonaa kiloa. Tästä oli varattava kylvöihin 60 miljoonaa kiloa, joten viljaa oli käytettävissä 119 miljoonaa kiloa.

Normaaliaikoina keskimääräinen viljankulutus oli Suomessa noin 600 grammaa henkilöä kohden päivässä. Leipä ja viljatuotteet olivatkin tavallisen suomalaisen tärkein ravinnonlähde. Niiden osuus kokonaisenergiansaannista oli lähes 60 prosenttia.[3] Normaalitarpeen saavuttaminen olisi vaatinut 90 kiloa viljaa jokaista suomalaista kohti huhti-elokuun ajaksi. Lähelle tätä ylsivät ainoastaan Turun ja Porin läänin syömäviljavarastot. Läänin kunnista 65 prosenttia arvioi selviytyvänsä seuraavaan satoon omilla varastoilla. Omavaraisia kuntia löytyi myös Etelä-Pohjanmaalta, Uudeltamaalta ja Mikkelin läänistä.

Muualla maassa oli käytettävä myös kauraa, jotta yllettiin läheskään normaalille tasolle. Varsinaista syömäviljaa olisi riittänyt maan väestölle elokuun loppuun keskimäärin 260 grammaa, 40 prosenttia normaalikulutuksesta. Kauraa oli saatavissa vajaa 200 grammaa päivässä henkeä kohti.[4]

Pakon edessä tultava omillaan toimeen

Eduskunta sai jo 10. huhtikuuta käsiteltäväkseen hallituksen esityksen “laiksi eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa”. Lyhyesti se tunnettiin nimellä elintarvelaki, jonka mallina oli Ruotsissa säädetty vastaava laki. Lähtökohtana oli tuleminen toimeen pakon edessä omillaan.  Tarvittiin erikoistoimia, koska oma tuotanto ei riittänyt normaaliin kulutukseen. Heikki Rantatupa on tiivistänyt tavoitteet ja keinot seuraavasti:

”Senaatti asetti päämääräksi elintarvikkeitten ja myös muiden välttämättömyystarvikkeitten oikeudenmukaisen ja tasaisen jakelun kuluttajille, hintatason matalana pitämisen ja oman tuotannon lisäämisen. Sen vuoksi oli säädeltävä elintarvikkeitten kuljetusta, kauppaa ja kulutusta.”

Senaatti halusi säilyttää sillä jo olleen oikeuden määrätä elintarvikkeiden korkeimmat sallitut myyntihinnat eli rajahinnat. Sen lisäksi se pyysi oikeutta takavarikoida eri tuotteita yleiseen kulutukseen ja valtuuksia rajoittaa kulutusta. Kaikki poliittiset ryhmät ymmärsivät kovien toimien välttämättömyyden, mutta yksityisomaisuuden takavarikointi oli monille porvarillisille kansanedustajille edustajille vaikea kysymys.

Sosiaalidemokraatit syyttivät puolestaan erityisesti maanviljelijöitä keinottelusta ja varastojen kätkemisestä, mikä johti “työläiskuluttajien nälkään näännyttämiseen”. Maalaisliitto kiisti maanviljelijöihin kohdistuneet väitteet perättöminä. Kiistaa syvensi eduskunnassa samaan aikaan käsitelty laki maataloustyöväen 8-tuntisesta työpäivästä. Ilmapiirin jännittyneisyyttä lisäsivät toukokuussa alkaneet maatalouslakot, joilla työväki yritti vauhdittaa työajan lyhentämistä.[5]

Senaatti saa valtuudet säännöstelyyn ja pakko-otot

Lakiin sisältynyt pakkoluovutusperiaate kajosi yksityiseen omistusoikeuteen, joten laki oli käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ratkaiseva käsittely tapahtui 16. toukokuuta. Lain esitelleen senaattori Väinö Wuolijoen mukaan venäläistetyn senaatin kykenemättömyys reagoida vuoden alussa tyrehtyneeseen tuontiin oli pahentanut tilannetta. Vuoden 1917 suunnitellusta tuonnista oli toteutunut vain runsaat 13 prosenttia.

”Kun tänä aikana, 135 päivänä, olisi pitänyt tehdyn suunnitelman mukaan tuoda 135,000,000 kiloa tuotiin vain 18,000,000 kiloa. Kun tänä samana aikana kulutusta ei oltu millään tavoin säännöstelty, kun päinvastoin hallituksen hintapolitiikka vei siihen että syömäviljaa tarpeettomasti tuhlattiin – olihan rajahinta kauroilla 70 penniä ja rukiilla 38 penniä kilolta, josta oli seurauksena että rukiita syötettiin hevosille ja säästettiin kauroja – niin selvä on että me tällä kertaa emme ole missään kadehdittavassa asemassa.”

Senaattori Wuolijoki perusteli lain välttämättömyyttä Saksan ja Ruotsin esimerkeillä. Senaatti teki lain hyväksymisestä luottamuskysymyksen. Eduskunta julisti lain kiireelliseksi ja hyväksyi sen yöllä 17. toukokuuta äänin 177–6.[6]

Lain oli saatava vielä väliaikaisen hallituksen vahvistus, jota viivyttivät suomalaisten ja väliaikaisen hallituksen kireät suhteet. Pääministeri Lvov vahvisti lain 2.6.1917. Lain sallimien poikkeustoimien piiriin tulivat elintarvikkeet, rehu, polttoaineet, vaatetavara, paperi ja muut yleiset tarveaineet sekä tuotannolle välttämättömät teollisuustuotteet. Senaatti sai laajat valtuudet elintarvikesäännöstelyn ja pakko-ottojen järjestämiseen. Laki sovellettiin muiden kuin elintarvikkeitten osalta lähes yksinomaan hintasäännöstelynä.

Heti voimaan tullut laki oli voimassa 1.5.1918 saakka. Eduskunta jatkoi sen voimassaoloaikaa heinäkuussa 1918, lokakuussa 1919 ja maaliskuussa 1920. Toukokuussa 1920 annettu uusi laki jatkoi joitakin säännöstelymääräyksiä 1.4.1921 asti.

Koko maan tasolla säännöstelyä johti aluksi senaatin kamaritoimituskunnan alainen elintarvikeosasto ja sittemmin elintarvikehallitus. Myöhemmin tehtävää hoitivat elintarviketoimituskunta ja elintarvikeministeriö.[7] Paikallistasolla lain täytäntöönpanoa toteuttivat ja valvoivat kunnalliset elintarvikelautakunnat. Niiden kokoonpanossa oli huomioitava kunnan väestön yhteiskunnallinen koostumus.

Täysimittainen viljasäännöstely alkaa

Elintarvelain vahvistamisen jälkeen senaatti antoi asetuksia säännöstelyyn siirtymisestä. Se kielsi 5. kesäkuuta syömäviljan käytön eläinten ruoaksi. Samana päivänä senaatti antoi asetuksen leipäviljan kulutuksen järjestämisestä kesän aikana. Hallitus julisti sillä syömäviljavarastot takavarikoiduksi 17. kesäkuuta lukien.

Asetus koski vehnä-, ruis- ja ohravarastoja sekä leipä- ja ryynivarastoja, jotka valtio takavarikoi. Luovutusmääräys koski yli 4 kilon vilja- ja yli 3 kilon ryynivarastoja. Maanviljelijätaloudet saivat jättää jäsenilleen viikkoannosten mukaan lasketun määrän viljaa ja viljatuotteita kulutuskauden loppuun sekä tarvittaessa siemenviljaa.

Tavoitteena oli järjestää viljan kulutus määriteltyjen annosten mukaiseksi 17.6.1917–15.9.197 väliseksi ajaksi. Suomi siirtyi asetuksella täysimittaiseen viljasäännöstelyyn. Muitten elintarvikkeitten säännöstely jatkui entisellään valvomalla myyntiä sekä käyttämällä tuotekohtaisia rajahintoja.

Viljavarojen tarkastus ja takavarikointi perustui ruokakuntien omaan ilmoitukseen. Paikalliset olot tunteneet vaalilautakunnat tarkastivat ilmoitukset ja ehdottivat elintarvikelautakunnalle niitten hyväksymistä tai hylkäämistä. Laskelmien mukaan valtiolle luovutettavaksi määrätty vilja oli tarkastuksen jälkeen tuotava lautakunnan osoittamaan paikkaan, josta se jaettiin joko omassa kunnassa tai vietiin muualle.

Kesäkuulla koottujen tietojen perusteella leipäviljatilanne ei ollut toivoton. Varastot riittivät noin 300 gramman päiväannoksiin. Senaatin ohjeiden perusteella viljatuotteiden päiväannos oli kevyessä työssä 150, keskiraskaassa työssä 240 ja raskaassa työssä 300 grammaa.  Elintarvikelautakuntien oli ratkaistava, miten kulutus pysyy säädettyjen annosten rajoissa, ja miten saada kuntaan viljaa, jos siitä oli puute.

Niukkuuden jakaminen ei kuitenkaan onnistunut toivotulla tavalla. Senaatin ohjeissa ei määritelty, kuinka suuria annoksia eri ammattiryhmille oli jaettava. Tehtävä oli jätetty lautakunnille. Jos viljaa oli kunnassa runsaasti, niin kaikki annokset nousivat helposti korkeimpaan luokkaan, jopa sen yli. Kuntia oli vaikea saada lopettamaan yliannosten jakamista. Ihmiset oli vaikea supistaa kulutustaan, jos normaalimäärä viljaa oli saatavissa.

Senaatin epäonniset viljakaupat

Tokoin hallitus asetti tavoitteeksi myös viljantuonnin aloittamisen uudelleen. Periaatteessa tuonnin Venäjältä olisi pitänyt helpottua, sillä väliaikainen hallitus oli julistanut provinssien viljavarastot kansalliseksi omaisuudeksi. Käytännössä hallituksen arvovalta ei riittänyt pakottamaan provinsseja luovuttamaan viljaansa. Tuonti Suomeen lisääntyi huhtikuussa, mutta laski sen jälkeen yhteen-kahteen miljoonaan kiloon kuukaudessa. Viljansaantia Suomeen haittasivat myös väliaikaisen hallituksen ja Suomen senaatin kireät suhteet.

Senaatti yritti myös itse ostaa viljaa Venäjältä. Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö Väinö Tanner ja elintarvikeasioita hoitanut kamaritoimituskunnan päällikkö Väinö Wuolijoki sopivat 27. kesäkuuta väliaikaisen hallituksen kanssa 62 miljoonan kilon viljatoimituksista Suomeen heinä–lokakuussa. Väliaikainen hallitus tarvitsi rahaa Suomeen sijoitetun venäläisen sotaväen ylläpitämiseksi, joten 60 miljoonan markan maksu piti suorittaa etukäteen markoissa.

Senaatti suostui etukäteismaksuun, koska siten ajateltiin voitavan painostaa väliaikaista hallitusta nopeuttamaan toimituksia. Toisin kuitenkin kävi. Markkapulasta kärsinyt väliaikainen hallitus käytti saamansa maksun sotaväen päivärahoihin, mutta viljatoimitukset Suomeen kutistuivat.

Yhtä heikosti onnistuivat senaatin yritykset saada viljaa Yhdysvalloista, vaikka nämäkin ostot maksettiin kesällä etukäteen.  Viljaerä oli yhtä suuri kuin Venäjältä ostettu. Kuljetusvaikeudet ja Yhdysvaltojen kasvanut osallistuminen maailmansotaan lykkäsivät jo satamissa laivausta odottaneen viljan lähettämistä Suomeen.

Hallitukselle tuontiyritysten epäonnistuminen ei tullut yllätyksenä, vaikka ponnisteluja jatkettiinkin. Kun tuontinäkymät pysyivät epävarmoina ja oman maan maataloustuotantoa ei voitu hetkessä nostaa, oli olemassa vain yksi keino säästää varastoja: säännöstely.

Venäläissotilaat saivat enemmän elintarvikkeita

Kesällä 1917 Suomessa oli noin 100 000 venäläissotilasta, joiden huoltaminen söi Suomen niukkoja elintarvikevarastoja enemmän kuin pääluvun perusteella olisi voinut olettaa. Säännöstely ei koskenut käytännössä venäläisiä. Tarkoitus oli, että sotilaat olisivat saaneet viljansa Venäjältä ja muut elintarvikkeet Suomesta. Viljatoimitukset eivät kuitenkaan toteutuneet enää täysimääräisesti kesällä.

Säännöstely ei vaikuttanut sotilaiden lihankulutukseen, joiden keskimääräinen kuukausiannos oli runsaat viisi kiloa lihaa (lähes 200 grammaa/päivässä). Suomen sotilaallinen ja poliittinen asema oli sekä sisäisesti että Venäjän suuntaan niin arkaluontoinen, ettei senaatti uskaltanut ryhtyä merkittävästi pienentää sotilaitten annoksia. Se ei myöskään lopettanut lihakarjan pakkoluovutuksia, vaikka ajatus oli esillä.

Sotaväen omavaltaiset takavarikot yleistyivät kesällä. Ne johtuivat kurittomuudesta, mutta kyse oli myös komentajien hiljaisesti hyväksymästä huoltoa täydentäneestä toiminnasta.  Elintarvikelautakunnat joutuivat osaltaan huolehtimaan sotilaiden muonittamisesta. Sotaväen ruokkiminen aiheutti varsinkin liha- ja maitotuotteiden puutetta.[8]

Säännöstely syksyllä 1917

Säännöstelyn aloittaminen oli kovasta retoriikasta huolimatta sujunut melko yksimielisesti. Elokuussa elintarvikepolitiikka joutui yhä kiivaammin kokonaan oppositioon siirtyneen SDP:n arvostelun kohteeksi. Pahenevan pulan vaatimien toimien toteuttaminen vaikeutui, kun ristiriidat kärjistyivät.

Vuoden 1917 sadon takavarikoinnin tarvetta korosti tuontinäkymien heikkeneminen entisestään. Kotimainen vilja oli saatava mahdollisimman tarkasti yleiseen kulutukseen. Syömäviljaa oli maassa laskelmasta riippuen 45–130 miljoonaa kiloa liian vähän. Osan vajauksesta elintarvikeviranomaiset uskoivat voitavan täyttää tuonnilla. Venäjältä oli saatu viljaa vallankumouksesta huolimatta vuoden 1917 aikana lähes 30 miljoonaa kiloa.

Senaatti perusti 1. joulukuuta maataloustoimituskunnan alaisuuteen elintarvikehaIIituksen, joka sai tehtäväkseen eIintarvikkeiden maahantuonnin ja säännöstelyn toteuttamisen. Hallituksen päätöksistä ei voinut valittaa, millä pyrittiin vahvistamaan sen asemaa.

Elintarvikehallitus joutui pienentämään päiväannoksia joulu-tammikuussa. Omavaraistalouksissa asuvat saivat kahdeksan, kevyttä työtä tekevät kuusi ja raskasta työtä tekevät yhdeksän kiloa viljaa kuukaudessa. Peruskorttiannos oli siten 200 grammaa viljaa päivässä, johon saattoi saada 100 gramman lisäkortin. Kuukausiannoksiin oli sisällyttävä kaksi kiloa kauraryynejä tai neljä kiloa kauraa.[9]

Tuontiyritykset raukeavat

Hallitus lähetti ulkomaille virallisia edustajia selvittämään viljantuontimahdollisuuksia. Itsenäisyysjulistuksen toivottiin helpottavan tuontia sekä Yhdysvalloista että puolueettomista maista.  Yhdysvallat pelkäsi kuitenkin viljatoimitusten joutuvan väärin käsiin. Ympärysvaltojen “elintarvikediktaattori” Herbert Hoover keskeytti marraskuussa neuvottelut viljantoimituksista Suomeen.

Joulukuussa ympärysvallat arvioivat tilannetta uudelleen. Diplomaatit suosittelivat viljatoimituksia Suomeen, jotta Saksalle suosiollinen mieliala ei pääsisi vahvistumaan juuri itsenäistyneessä maassa. Yhdysvaltain hallitus aloittikin neuvottelut viljatoimituksista Suomeen uudelleen joulukuun puolivälissä.

Tammikuussa diplomaatit perustelivat elintarvikkeitten lähettämistä Suomeen levottomuuksien ehkäisemisellä ja bolsevikkien vaikutuksen torjumisella. Suomi ei kuitenkaan suostunut ympärysvaltojen esittämiin poliittisiin ehtoihin. Tilannearvioon vaikuttivat ilmeisesti Saksan ja Neuvosto-Venäjän käymät Brest-Litovskin rauhanneuvottelut, jotka lisäsivät toiveita saada Saksasta elintarvikeapua. Lopullisen tuonnin ympärysvalloista esti sisällissodan syttyminen.

Suomen ulkomailta saama vilja tuli vuoden 1917 lopulla edelleen yksinomaan Venäjältä. Vuoden 1918 puolella viljantuonti keskeytyi lähes kokonaan. Tuontia hoitanut Tuontikunta onnistui hankkimaan Venäjältä tammikuun alussa jo aikaisemmin ostamistaan 13 miljoonasta kilosta noin 84 000 kiloa.

Tuonnin epäonnistuminen ei yllättänyt elintarvikeviranomaisia. Kiertokirjeissä kuntien elintarvikelautakuntia oli kehotettu varautumaan siihen, että maa joutui tulemaan omillaan toimeen.

Suomeen saatiin ostettua jonkin verran lihaa. Joulukuussa elintarvikehallitus pystyi myymään 100 000 kg Ruotsista ostettua lihaa. Samaan aikaan oli hankittu Englannin omistuksessa olleita, Suomen satamissa säilytettyjä sillejä 35 000 astiaa (á 130 kg).[10]

Venäläissotilaiden osittainen lähtö helpotti hiukan

Itsenäisyysjulistuksen jälkeen oli periaatteessa mahdollista puuttua elintarviketilannetta vaikeuttaneeseen venäläisen sotaväen läsnäoloon. Sotilaita oli syksyn mittaan siirretty pois Suomesta sekä lähtenyt myös omatoimisesti. Vuodenvaihteen tienoilla maassa oli kuitenkin yhä noin 40 000 miestä. Huoltorasitus oli keventynyt alle puoleen huippulukemista, mutta sotilaiden elättäminen vaikutti edelleen merkittävästi elintarviketilanteeseen.

Suomen hallitus ei heti itsenäisyysjulistuksen antamisen jälkeen erityisesti kiirehtinyt venäläissotilaiden lähtöä. Venäjä kuului vielä muodollisesti ympärysvaltoihin, joilta toivottiin saatavan elintarvikeapua. Hallitus toi kuitenkin esille, että sotaväki käytti Suomen niukkoja elintarvikevaroja ja aiheutti kurittomuudellaan turvattomuutta.[11]

Linkit:

Heikki Rantatupa. 1979. Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914–1921. Studia historica Jyväskyläensia 17. 

Kaija Rautavirta. 2010. Petusta pitsaan Ruokahuollon järjestelyt kriisiaikojen Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 91–93.

Valtiopäivät 1917 I, istunnot 1–37. Elintarvelain kolmas käsittely tapahtui 16. toukokuuta 1917. Keskustelu löytyy pöytäkirjasta 23. 

Lähteet:

[1] Arjen ahtautta ja pieniä iloja, http://itsenaisyys100.fi/arjen-ahtautta-ja-pienia-iloja/

[2] Heikki Rantatupa. 1979. Elintarvikehuolto ja -säännöstely Suomessa vuosina 1914–1921. Studia historica Jyväskyläensia 17. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37313, s. 69.

[3] Kaija Rautavirta. 2010. Petusta pitsaan Ruokahuollon järjestelyt kriisiaikojen Suomessa. Helsinki: Helsingin yliopisto, s. 91–93. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20862/ruokahuo.pdf?sequence=1

[4] Rantatupa 1979, s. 65–66.

[5] Maatalouslakoissa työväki haastoi isäntävallan, http://itsenaisyys100.fi/maatalouslakoissa-tyovaki-haastoi-isantavallan/

[6] Eduskunnan täysistunnon pöytäkirja 16.5.1917.

[7] Rautavirta 2010, s. 33 ja Rantatupa 1979, s. 74.

[8] Rantatupa 1979, s. 60 ja 90–91.

[9] Rantatupa 1979, s. 113.

[10] Rantatupa 1979, s. 115.

[11] Rantatupa 1979, s. 115.